Logo_twg_black
Extra informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan opdrachtgevers en/of consumenten aanbiedt. Hierna te noemen The Whisky Guide, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68047517. Gevestigd aan de Kerkstraat 46, 6544 KK te Nijmegen.
2. Opdrachtgever
De organisatie of de persoon die opdracht verstrekt voor uit te voeren werkzaamheden.
3. Opdracht
Het verzoek van de opdrachtgever aan The Whisky Guide om werkzaamheden te
verrichten tegen een financiële vergoeding.
4. Overeenkomst op afstand
Een (koop-)overeenkomst waarbij de verkoop van producten en/of diensten mogelijk wordt gemaakt door de The Whisky Guide georganiseerde systemen en technieken voor communicatie op afstand.
5. Overeenkomst via internet
Een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.
6. Bedenktijd
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
7. Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand via internet.
8. Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een
(koop-)overeenkomst op afstand aangaat via internet met The Whisky Guide.
9. Website
the-whiskyguide.com

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

The Whisky Guide
Kerkstraat 46
6543 KK Nijmegen
Nederland

Telefoon : +31 (0) 6 29308233
Email: rody@the-whiskyguide.com
KvK: 68047517

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Whisky Guide aangegane overeenkomsten, offertes, afspraken, leveringen, producten en andere activiteiten die door The Whisky Guide worden uitgevoerd.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Whisky Guide, waarvoor derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.
3. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever en/of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan op verzoek van de opdrachtgever en/of consument de tekst van de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
4. Indien één of meerdere bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn, tast het niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. De opdrachtgever en The Whisky Guide zullen in dit geval in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij de doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. The Whisky Guide behoud zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn ook toepasbaar op reeds gesloten overeenkomsten. De opdrachtgever heeft een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website of via elektronische berichtgeving, de gewijzigde algemene voorwaarden niet te accepteren en de overeenkomst te beëindigen.
6. Indien er tussen de opdrachtgever en/of consument en The Whisky Guide een situatie voordoet die niet geregeld is volgens deze algemene voorwaarden, dient deze situatie te worden beoordeeld met de inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Offertes

1. De offertes van The Whisky Guide zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bij aanvaarding van de offerte behoudt The Whisky Guide het recht om het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst in te trekken.
2. The Whisky Guide kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, net als overige te maken kosten in het kader van de overeenkomst zoals reis- en verblijf-, verzend- of transport- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen vermeld in de offerte of de aanbieding, dan is The Whisky Guide hier niet aan gebonden.
5. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die The Whisky Guide niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding en het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 5 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument te voorzien van informatie om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. The Whisky Guide kan niet aan het aanbod gehouden worden indien de opdrachtgever en/of consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod via de webwinkel of andere elektronische communicatiemiddelen heeft aanvaard, bevestigt The Whisky Guide eveneens via de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Whisky Guide passende organisatorische en technische maatregelingen ter beveiliging van betalings-en persoonsgegevens, als beschreven in de Privacy Policy.
4. Binnen wettelijke kaders, kan The Whisky Guide zich op de hoogte stellen of de opdrachtgever of consument kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, alsmede overige feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
5. The Whisky Guide zal uiterlijk bij het leveren van het product of de dienst de volgende informatie verstrekken aan de opdrachtgever of consument:
a. contactgegevens van The Whisky Guide indien er zich klachten voordoen;
b. de voorwaarden en de wijze waarop de consument zich kan beroepen op het
herroepingsrecht, tenzij er nadrukkelijk vermeld wordt uitgesloten te zijn van het
herroepingsrecht;
c. informatie over bestaande service en garanties na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling en de aflevering op
afstand;
e. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier van
herroeping.

Artikel 7 – Prijs en betaling

1. Alle (additionele) werkzaamheden worden door The Whisky Guide uitgevoerd tegen een in de offerte vermeld uurtarief en/of vast bedrag. Op alle genoemde tarieven is artikel 4.3 van toepassing.
2. Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor de rekening van de opdrachtgever. Eventueel te maken incassokosten conform de incassotarieven als geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
3. Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is, worden alle verplichtingen jegens The Whisky Guide opgeschort totdat betaling voldaan is of de overeenkomst ontbonden wordt.
4. The Whisky Guide is bevoegd om vooruitbetaling en/of zekerheid te verlangen voordat overgegaan wordt tot levering van het product of de dienst.
5. Facturen waarbij geen automatische incasso van toepassing is, hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
6. Wanneer de opdrachtgever niet betaald binnen de overeengekomen termijn, is The Whisky Guide gerechtigd een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
7. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 8 – Uitvoering

1. The Whisky Guide garandeert naar vermogen zorgvuldigheid en vakmanschap in te zetten teneinde de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting en is derhalve niet te kwalificeren als resultaatverplichting.
2. The Whisky Guide behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder de opdrachtgever hierover te informeren, tenzij het een significante impact heeft op de dienst of op het product.
3. Informatie welke vertrouwelijk is of zou kunnen zijn, worden door de opdrachtgever en The Whisky Guide niet aan derden verstrekt die niet bij de overeenkomst zijn betrokken. Op dergelijke informatie geldt een geheimhoudingsplicht.
4. In het kader van de overeenkomst door The Whisky Guide verstrekte zaken zoals, maar geen beperking tot, adviezen, documenten, software, producten en informatie, zijn bestemd voor de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Whisky Guide te publiceren, dupliceren of op enige wijze openbaar te maken anders dan voor het doel waartoe deze informatie verstrekt is.
5. The Whisky Guide behoudt zich het recht de naam en het beeldmerk van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken.
6. Werkzaamheden welke vallen buiten het termijn van de overeenkomst, zijn meerwerk. The Whisky Guide zal de betreffende werkzaamheden op basis van nacalculatie tegen de daarvoor geldende tarieven uitvoeren en in rekening brengen.

Artikel 9 – Levering

1. The Whisky Guide zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan The Whisky Guide kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van artikel 5, zal The Whisky Guide geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of gecommuniceerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal The Whisky Guide het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij The Whisky Guide tot het moment van bezorging aan de consument of een door hem vooraf aangewezen en aan The Whisky Guide bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Beëindigen overeenkomst

1. Overeenkomsten kunnen zonder opgave van reden beëindigd worden door schriftelijke opzeggen tot twee maanden voor het verstrijken van de contractperiode. Zowel de opdrachtgever als The Whisky Guide zijn hiertoe gerechtigd.
2. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren voordat The Whisky Guide is gestart met de uitvoering ervan. Eventuele ontstane schade voor The Whisky Guide, zoals maar niet beperkt tot gereserveerde tijd en gemaakte kosten, dient door de opdrachtgever te worden vergoed.
3. Zowel de opdrachtgever als The Whisky Guide hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring in gevallen van: faillissement, surséance van betaling, een dreiging of het plaatsvinden van een beslaglegging of liquidatie van een van de partijen. In dat geval worden vorderingen van The Whisky Guide zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
4. Zowel de opdrachtgever als The Whisky Guide zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ondanks sommatie en een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 11 – Herroepingsrecht bij producten

1. Een (koop-)overeenkomst op afstand via internet, gesloten door de consument met The Whisky Guide, kan door de consument binnen de bedenktijd van 14 dagen ontbonden worden zonder opgave van reden. The Whisky Guide kan naar de reden van de herroeping vragen, maar kan de consument niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of de door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. The Whisky Guide mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits de consument hier voorafgaand of tijdens het bestelproces voldoende over is geïnformeerd;
b. Als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of de door de consument aangewezen derde, het laatste onderdeel of de laatste zending heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige leveringen van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 12 – Verplichtingen consument tijdens bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dit toegestaan is in een winkel.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Als de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, wordt dit gemeld binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke wijze aan The Whisky Guide.
2. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of wordt dit overhandigt aan (een gemachtigde van) The Whisky Guide. Dit is niet noodzakelijk als The Whisky Guide heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product teruggezonden wordt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door The Whisky Guide verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als The Whisky Guide aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 – Verplichtingen van The Whisky Guide bij herroeping

1. Als The Whisky Guide de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. The Whisky Guide vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door The Whisky Guide in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
3. The Whisky Guide gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Overeenkomsten die betrekking hebben op het verlenen van diensten van The Whisky Guide, na volledige uitvoering van de dienst, kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.
2. Overeenkomsten welke een vermelding bevat van een bepaalde datum of periode van uitvoering komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.
3. Er geldt geen herroepingsrecht voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 16 – Garantie

1. The Whisky Guide staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst met een dienstverlenend karakter is aangegaan met The Whisky Guide, bevat deze voor The Whisky Guide enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
3. The Whisky Guide verplicht zich gedurende een periode van 14 dagen na oplevering van het advies, gebreken te herstellen, welke door toedoen van The Whisky Guide niet voldoen aan de schriftelijke overeengekomen specificaties.
4. The Whisky Guide hoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, door derden of gewijzigde omstandigheden welke de opdrachtgever niet wist of behoorde te weten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
5. Om aanspraak te kunnen maken op de garantiebepalingen dient de opdrachtgever alle verplichtingen jegens The Whisky Guide voldaan te hebben.
6. Werkzaamheden die buiten de garantieperiode of buiten het toepassingsgebied worden uitgevoerd door The Whisky Guide, worden tegen het overeengekomen uurtarief op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The Whisky Guide.
2. Bij The Whisky Guide ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
3. De consument dient The Whisky Guide in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

1. Op overeenkomsten tussen The Whisky Guide en de opdrachtgever of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. The Whisky Guide is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt indien en zover die schade niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
3. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, kan The Whisky Guide nooit aansprakelijk worden gesteld. The Whisky Guide is ook nooit aansprakelijk voor andere vormen van schade welke door derden worden toegebracht.
4. The Whisky Guide kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor ontstane schade vanwege door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
5. Indien, met inachtneming van voorgaande leden, The Whisky Guide aansprakelijk is voor schade welke de opdrachtgever en/of consument heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. The Whisky Guide aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid wanneer er sprake is van overmacht.
7. Indien er een overmachtsituatie voordoet is The Whisky Guide niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever of consument. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is The Whisky Guide gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
8. Indien The Whisky Guide gehinderd wordt door een overmachtsituatie om 1 of meerdere verplichtingen na te komen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat The Whisky Guide er weer aan kan voldoen.
9. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 19 – Wijzigingen algemene voorwaarden

1. The Whisky Guide is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd zonder
enig bericht ter kennisgeving.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Whisky Guide zoveel mogelijk bespreken met
opdrachtgevers en/of consumenten op voorhand.
4. Opdrachtgevers en/of consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de
algemene voorwaarden de geldende overeenkomst op te zeggen.

Volg mijn reis

the.whiskyguide